Er dumping prisen for det indre marked?

Er social dumping den nødvendige pris for adgangen til EU’s indre marked? Eller mener du, at det er muligt at gribe ind og sikre, at arbejde i Danmark udføres på lige vilkår?

I diskussionen om EU peges der ofte på, at 500.000 danske arbejdspladser er helt afhængige af det indre marked, og de kan gå tabt, hvis man begrænser det indre marked f.eks. ved indgreb mod den fri bevægelighed af arbejdskraft.

Spørgsmålet er om social dumping den nødvendige pris for adgangen til EU’s indre marked? Eller mener du, at det er muligt at gribe ind og sikre, at arbejde i Danmark udføres på lige vilkår?

Den Radikale

– Nej, social dumping er ikke en automatisk følge af fri bevægelighed. Faktisk sikrer udstationeringsdirektivet, at udstationerede arbejdstagere skal arbejde efter de regler, som gælder i værtslandet. Det er kun, fordi vi i Danmark ikke har en lovbestemt mindsteløn, at det kan lade sig gøre at aflønne fx østeuropæere i Danmark langt under overenskomstniveauet. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå social dumping, og vi har flere gode redskaber til det, fx en god og effektiv myndighedskontrol og RUT-registret, som alle udenlandske virksomheder skal registrere sig i. Samtidig skal vi bevare den danske model og overlade det til parterne at sikre ordentlige arbejdsvilkår i Danmark. Her er RUT et vigtigt redskab for fagbevægelsen, når de skal finde frem til udenlandske virksomheder i Danmark, som skal mødes med et krav om løn på danske vilkår, siger Morten Helveg Petersen.

Socialdemokraten

– Kombinationen af pressede arbejdstagere og grådige virksomheder fører til løndumping, og det skal vi have sat en stopper for. Vi skal aldrig acceptere, at grådige virksomheder udnytter deres arbejdskraft. Det er derfor jeg har stillet forslag om dels at sortliste de virksomheder, der er dømt for løndumping, og samtidig at de danske kandidater i Europa-Parlamentet skriver under på, at de vil beskytte strejkeretten, for det er vores bedste værn mod løndumping og udnyttelse af arbejdskraften i Danmark. Vores virksomheder har stor glæde af at kunne afsætte deres varer på det indre marked, og vores medlemskab af EU har ført til stor vækst for virksomhederne og for eksporten til de andre EU-lande. Men vi skal ikke i Danmark konkurrere på lav løn og dårlige arbejdsvilkår, men i stedet på veluddannet arbejdskraft, innovation, høj produktivitet og ingen korruption.
Vi kan dog ikke løse problemet med løntrykkeri ved at melde os ud af EU. En grænsebom kan ikke forhindre at slagteriarbejdspladser flytter til Tyskland, hvor lønnen dumpes. Vi har derimod brug for at landene hver især indfører mindstelønninger- enten ved overenskomster som i Danmark eller lov – der er til at leve for. Det er den politik vi socialdemokrater står for, siger Jeppe Kofoed.

Folkebevægelsen mod EU

– Det indre marked er gået alt alt for vidt. Det et nødvendigt, at indføre en social protokol, som sikre at faglige og sociale rettigheder ikke underlægges den fri bevægelighed. Samtidigt er der behov for at ændre udstationeringsdirektivet, så vi kan stille de samme krav til udenlandske virksomheder, som vi gør til de danske. Jeg synes dog ikke, at vi skal sidde med hænderne i skødet og vente på EU. Der er behov at styrke indsatsen mod social-dumping nu og her ved fx at indføre arbejdstilladelser til udenlandske arbejdere, som udstedes på forudsætning af, at de arbejder på lige løn og lige vilkår, siger Rina Ronja Kari.

De øvrige spidskandidater har (endnu) ikke svaret.