27 marts var tusinder af chauffører på gaden i Bruxelles, det forhindrede dog ikke EU-Parlamentet i at lade et smuthul for social dumping bestå

EU-Parlamentet vil ikke lukke hul for social dumping

Mens chauffører fra hele Europa var på gaden for at stoppe social dumping i transportsektoren vedtog EU-Parlamentet, at der stadig skal være en ladeport åben, når det gælder såkaldt kombineret transport

EU-Kommissionen har som en del af vejpakken foreslået nye regler for den såkaldte kombinerede transport. Det handler om, at gods der flyttes fra tog eller skib til lastbiler. Ifølge Kommissionens forslag, skal sådanne kombinerede transporter stadig være

fritaget for de begrænsninger, som reglerne om cabotagekørsel ligger på udenlandske firmaers muligheder for at køre i gods i Danmark.

Cabotagereglerne sætter loft over hvor mange transporter en lastvogn, som i princippet er kommet ind i landet med varer, kan kører, inden vognen skal forlade landet. Men det gælder ikke for kombinerede transporter, her er der frit slag for alle ”aktører” fra hele EU til f.eks. at hente containere i de danske havne uden at være begrænset af cabotagereglerne.

Parlamentet havde muligheden for at få kræve hullet stoppet, hvis de havde stemt for et ændringsforslag fra den grønne gruppe. Det havde det Europæiske Transportarbejderforbund, EFT opfordret til i sidste øjeblik, med en mail til MEP’erne:

– Ændringsforslaget betyder, at cabotage-restriktionerne kommer til at gælde for kombinerede transporter. Jeres stemme vil drastisk begrænse den unfair konkurrence og sociale dumping som er et resultat af den nuværende situation, hvor enhver transportør kan køre containere fra havne i EU uden begrænsninger, på vilkår som er ringere end dem som gælder i det land, hvor havnen ligger, skriver EFT.

Men forslaget faldt ved afstemningen i parlamentet, det ærgrer Folkebevægelsen mod EU’s Rina Ronja Kari.

– Grundlæggende mener jeg, at det er helt forkert at lave den her slags huller i cabotage-reglerne. Med kombineret transport kan virksomhederne omgå selv de mindste beskyttelsesforanstaltninger, og det er et utrolig effektivt redskab til at lave endnu mere social dumping på vejene, siger hun.

– Vi havde naturligvis forslag om at afvise forslaget helt eller som minimum at skrive ind, at vejtransporten skal være omfattet af cabotage-reglerne, men det lykkes ikke at få flertal for det. Dermed giver EU-parlamentet altså grønt lys til endnu mere social dumping på vejene og det ovenikøbet i en situation, hvor vi jævnligt får nye afsløringer af de horrible forhold mange lastbilchauffører mødes med, siger Rina Ronja Kari.

Skrot hele direktivet

3F har i sit høringssvar tilbage i november 2017 opfordret til at EU helt dropper de særlige regler for kombineret transport.

– Som udgangspunkt er 3F af den opfattelse, at eksistensen af regler vedrørende udførelsen af kombinerede transporter samtidig med regler for udførelsen af cabotage giver anledning til store problemer for de kontrollerende myndigheder. De to regelsæt bruges af nogle transportører til at skifte mellem de to regelsæt primært med det formål at få lejlighed til at udføre cabotagetransporter udover de muligheder, som cabotagedirektivet giver, idet den kombinerede transport kan anses som værende en del af en international transport og dermed afbryder optjeningsreglerne i cabotagebestemmelserne, skriver forbundet.

Derfor bør direktivet ophæves:

– Såfremt en lastbiltransport i et givet land sker i tilslutning til en indgående international transport, anser 3F den internationale transport som afsluttet på det tidspunkt, hvor der sker en ændring i transportformen, og den efterfølgende transport med lastbil er derfor at anse som en national transport og bør omfattes af cabotagebestemmelserne, hedder det.

Så vidt jeg kan vurdere, er der ikke sket helt vilde og store ændringer i forhold til Kommissionens forslag, dog en enkelt vigtig og positiv ting:

Kommissionen havde foreslået at vejtransporten måtte udøves i en radius af 150 km eller 20% af den samlede strækningen, hvilket ville give betydelig bedre mulighed for at lave længere kombineret transport. Den sidste del er blevet fjernet. Heldigvis.

De ”små” vognmænds organisation DTL er på samme linje. DTL beklager, at Kommissionen ikke lægger op til at cabotagereglerne skal gælde for den kombinerede transport.

– Tværtimod fastholdes, at – hvad der i direktivet defineres som – international kombineret transport friholdes fra cabotagereglerne. Dermed har vi fortsat en åben ladeport for omgåelse af cabotagereglerne og en ulige konkurrence i medlemslandene, herunder i Danmark med mange havne og kombiterminaler i forhold til landets størrelse, skriver DTL.

Svært at ændre efter valg

Parlamentet har vedtaget de ændringsforslag, som det ønsker, når forslaget skal forhandles i den såkaldte trilog, hvor Kommissionen, Ministerrådet og parlamentet forhandler forslaget på plads. Det er dog ikke sandsynligt, at opdateringen af direktivet bliver færdig inden valget til EU-parlamentet til maj.

Alligevel får parlamentets vedtagelse betydning, mener Rina Ronja Kari.

– Der er tale om en 1. læsning. Dvs. parlamentet lægger sin position fast, men man forventer ikke at nå trilog på denne side af valget. Problemet ved at vedtage en 1. læsning er, at det gør det meget svært at ændre positionen efter valget – selv med et nyt flertal i parlamentet, siger hun. (brink)