Folketinget skal tage stilling til fagligt forslag om social protokol

Enhedslisten vil have regeringen til at arbejde for at den Europæiske Faglige Sammenslutnings krav om, at en social protokol bliver skrevet ind i EU-traktaten

Enhedslisten følger nu op på sit forslag til folketingsbeslutning om revision af udstationeringsdirektivet. Forslaget skal tvinge Venstreregeringen til at gå aktivt ind i en revision af direktivet. En revision af direktivet, skal efter partiets mening rulle en række EU-domme tilbage og genetablere fagbevægelsens og medlemslandenes ret til at sikre lige vilkår for udstationerede arbejdere.

Helt tilbage i 2008 rejste den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS) kravet om at få en social protokol indskrevet i EU-traktaten. Forslaget kom efter den skelsættende Laval-dom, hvor EU-domstolen kriminaliserede de svenske bygningsarbejderes lovlige konflikt mod det lettiske firma Laval. Siden har EFS jævnligt gentaget kravet om en social protokol, som fastslår, at de faglige og sociale rettigheder altid står over de økonomiske friheder i det indre marked.

Hvis beslutningsforslaget vedtages pålægges regeringen, at ”arbejde for indførelsen af en social protokol til Lissabon-traktaten, som foreslået af den Europæiske Faglige Sammenslutning (ETUC) i marts 2008.”

– Hvorfor kommer forslaget til beslutning nu?

– Forslaget om social protokol hænger sammen med forslaget om revision af udstationeringsdirektivet. Hvis man vil sikre konfliktretten, og sikre medlemslandenes ret til at beskytte sig imod social dumping, så er man nødt til at præcisere i en protokol, at traktatens regler om de økonomiske friheder er underordnet de faglige og sociale rettigheder, siger Enhedslistens ordfører på sagen, Finn Sørensen.

– Hvad forventer du, der kommer ud af debatten i Folketingssalen?

– Formålet er jo at overbevise et flertal om, at Danmark skal rejse det krav. Jeg har ikke store forhåbninger om at det vil lykkes, men så skal vi da som minimum have de partier der ikke vil være med, til at forklare sig. Så må vi se, om de har nogle gode undskyldninger, siger han.

– Hvorfor vil Enhedslisten bruge Folketingets tid på et forslag, som næppe har gang på jorden. I betragtning af at ingen regering har rejst det i de 8 år der er gået siden det blev fremsat.

– Vi bliver ved med at påpege, at EU-reglerne fremmer social dumping, og at de forhindrer fagforeningerne og medlemslandene i at bekæmpe det. EFS holder fast i kravet om en social protokol, og nu har socialdemokratiske arbejdsministre og faglige landsorganisationer i tre lande tilsluttet sig det, og besluttet sig for at skabe en bred alliance for dette krav. Danmark skal også være med her, siger Finn Sørensen.

Han henviser til det initiativ, som den socialdemokratiske svenske regering og svensk LO har sat sig i spidsen for. Foreløbig har socialdemokratiske ministre i Tyskland og Østrig tilsluttet sig initiativet sammen med deres respektive faglige landsorganisationer.

På mødet i september sidste år blev de enige om en platform, som skal sætte den sociale protokol på EU’s dagsorden.

EU-domstolen har begrænset de faglige rettigheder

– Fundamentale sociale rettigheder og standarder må ikke blive begrænset af konkurrence og liberaliseringer af de indre marked, hedder det i den fælles platform, som direkte henviser til EU-domstolens rolle:

– EU-domstolen har med sine domme i Viking-, Laval-, Rüffert- og Luxembourgsagerne begrænset sociale rettigheder og åbnet for konkurrence om løn- og arbejdsvilkår. I sine domme har EU-domstolen givet forrang til de økonomiske friheder på det indre marked over fundamentale sociale rettigheder som organisationsfriheden og retten til kollektiv aktion, inklusiv retten eller friheden til at strejke, hedder det.

Den sociale protokol skal også styrke og understrege autonomien for parterne på arbejdsmarkedet. Der er brug for, at den sociale protokol udtrykkeligt understreger autonomien med henvisning til EU’s charter af grundlæggende rettigheder og ILO’s konventioner, fastslår de. (brink)