Norge opgiver vigtigt værn mod løndumping

Det er slut med at inkluderer norske overenskomsters regler om rejse, kost og logi i almengøringen af norske overenskomster

Det norske Tarifnævn, som afgør hvilke overenskomster der skal almengøres i Norge, som værn mod social dumping kastet håndklædet i ringen og udelukker rejs, kost og logi fra de almengjorte overenskomster.

Det sker efter at ESA, som er det overvågningsorgan, som holder øje med, at Norge retter ind efter EU’s indre marked, har genåbnet en årelang strid om tillæg til udstationerede arbejdere.

Med det netop vedtagne nye udstationeringsdirektiv i hånden, genåbner ESA sagen, om bruger direktivet som argument for, at udenlandske arbejdere stationeret i Norge ikke skal dækkes af den de norske overenskomsters satser for rejse, kost og logi. I stedet skal de udenlandske arbejdere have den godtgørelse, som gælder i deres hjemland. EU vender – som altid – tilbage til princippet om oprindelseslandet.

Det juridiske slagsmål har stået på i 10 år, og stærke røster i fagbevægelsen har rejst spørgsmålet om Norge skal forlade den EØS-aftale, som binder landet til reglerne på EU’s indre marked, hvis det ikke længere er muligt at fastholde, at rejsebestemmelserne er en del af de almengjorte norske overenskomster. I mellemtiden har den norske højesteret givet fagbevægelsen medhold i 2013, men den norske arbejdsret lagde sig i 2015 på linje med ESA’s fortolkning og tillod vikarbureauer at holde rejseomkostningerne ude. De havde udviklet en praksis, hvor de oprettede postkassefirmaer på f.eks. de værfter, hvor de indlejede arbejdere fra EU-lande.

Troede den var hjemme

Sagen åbnes nu fra ESA side, efter at der blev indgået nye overenskomster i Norge, hvor det lykkedes det norske Fellesforbundet at få sat en stopper for postkasse-fidusen.

Det var den norske regering, som havde overladt det til parterne at finde en løsning, som kunne tilfredsstille overvågningsorganet. Det lykkedes tydeligvis ikke.

Ifølge Arne Bjyrkjeflot, fra Nei til EU, troede både den norske regering og norsk LO at ”den var hjemme,” da EU fik vedtaget et revideret udstationeringsdirektiv. Her er der nemlig to nye punkter som handler om mindstekrav til bolig, når arbejdsgiveren står for logi til arbejdere, som arbejder andre steder end det sædvanlige. Og om godtgørelse af udgifter for arbejdere som er hjemmefra ifm. jobbet.

Men den var ikke hjemme, konstaterer han. Tværtimod bruger ESA de nye bestemmelser som yderligere argument mod det norske dumpingværn.

Ifølge ESA viser de nye punkter, at rejse, kost og logi IKKE er en del af mindstelønnen, eller i den nye betegnelse i direktivet – godtgørelsen. ESA afviser, at de norske overenskomster satser for rejse, kost og logi for udstationerede arbejdere kan almengøres, og dermed omfatte arbejdere fra EU-lande. De er i stedet henvist til, at få udgifterne dækket ud fra reglerne i deres hjemland. Det er kun i de tilfælde, hvor f.eks. polske arbejdere i Oslo bliver sendt til en anden norsk by, at de er dækket af de norske regler for rejseudgifter.

Ringere end fortjent

Det var netop den tolkning, som norsk LO’s næstformand, Peggy Hessen Følsvik frygtede, da hun rejste sagen i den Europæiske Faglige Sammenslutning i foråret og efter at EU-institutionerne havde nået et kompromis om sagen:

– Jeg er bekymret for, at resultatet bliver ringere end arbejdende mennesker har fortjent. Jeg tænker på den foreløbige aftale om arbejderes ret til godtgørelse for udgifter i forbindelse med rejse, kost og logi. Kompromiset fra forhandlingerne betyder, at et værtsland ikke kan pålægge en arbejdsgiver fra et andet medlemsland en forpligtigelse til at betale rejse, kost og logi for udstationerede arbejdere, med mindre de bliver videre udstationeret til et andet sted end der de plejer at arbejde i værtslandet, sagde Peggy Hessen Følsvik.

– Oven i købet slår kompromiset fast, at arbejderne skal godtgøres i overensstemmelse med national lov/ eller praksis i hjemlande. Det er bekymrende, fordi der er usikkerhed om, hvorvidt alle EU-lande har sådanne regler om godtgørelse. Vores erfaring er, at mange arbejdsgivere ikke dækker sådanne udgifter, selvom de er forpligtet til det ifølge national lov, sagde hun.

Forskud på direktiv

Tarifnævnet, som beslutter hvilke brancher, der er truet af social dumping og som derfor skal have almengjorte overenskomster, at tage det nye udstationeringsdirektiv på forskud og begrænse bestemmelserne og rejse, kost og logi til kun at gælde ”udstationering” internt i landet.

Norsk LO har en repræsentant i nævnet, som stemte imod.

– Desværre har nævnet ændrer bestemmelserne for rejse, kost og logi, og vedtaget at begrænse dækningen. Det er ikke godt nok. Almengøringen er det vigtigste redskab vi har mod social dumping. Det er ikke godt, at Tarifnævnet – mod LO’s stemme – fjerner et vigtigt vilkår. Det modvirker selve hensigten med almengøringen, siger formanden for Fellesforbundet, Jørn Eggum. (brink)