Østrigs LO: Ny EU-dom en sort tirsdag for et socialt Europa

EU-domstolen underkender vigtigt redskab i Østrigs værn mod social dumping, dommen understreger behovet for traktatændring med en social protokol nu, mener Østrigs LO

EU-domstolen har i dag underkendt et af redskaberne til at dæmme op for social dumping i Østrig: Kravet om en garantibetaling, som skal dække brud på reglerne om social dumping er i strid med den fri bevægelighed for tjenesteydelser, slår domstolen fast.

Østrigs lovgivning har bestemmelse som skal bekæmpe underbetaling og social dumping, som især forekommer i de tusindvis af firmaer fra andre EU-lande, som opererer i landet. For at sikre at ”fuglen ikke er fløjet” når overtrædelsen bliver opdaget, kan myndighederne forlange at den som bestiller opgaven skal indbetale et depositum til dækning af en eventuel bøde.

I strid med EU-traktaten

I den konkrete sag var det et slovensk firma, som havde rod i lønsedlerne, derfor forlangte myndighederne, at bygherren stoppede udbetalingerne til firmaet og i stedet indbetalte pengene som garanti for, at det slovenske firma ikke skulle være over alle bjerge, når en eventuel bøde blev udmålt. Men det går ikke slår domstolen fast. Artikel 56 i EU-traktaten (TUF) skal fortolkes sådan, at den er til hinder for, at en medlemsstats myndigheder ”kan pålægge en ordregiver med hjemsted i denne medlemsstat at suspendere betalingerne til medkontrahenten, der har hjemsted i en anden medlemsstat, og endog at betale en sikkerhed svarende til den udestående pris for byggeriet med henblik på at sikre betalingen af en eventuel bøde, der vil kunne pålægges denne medkontrahent, såfremt der konstateres en overtrædelse af de arbejdsretlige regler i den første medlemsstat,” som det hedder i konklusionen fra domstolen.

Kravet om depositum er Østrigs svar på et tilbagevendende problem: Nok har medlemslandene forskellige typer af sanktioner mod social dumping – enten i overenskomster eller i lovgivning – men meget ofte er det umuligt at hente både manglende løn, bod og bøder hos de udenlandske firmaer, når først opgaven er afsluttet.

Østrigs LO peger på, at de seneste tal fra byggebranchen, fra første halvår af 2018, viser, at næsten hvert anden udenlandsk firma, som har udstationeret i landet, er taget i løndumping og social dumping. Kun en procent af de lokale virksomheder, er fanget i overtrædelser. Med andre er risikoen for social dumping halvtreds gange større, når der er udenlandske virksomheder på spil. Men det er kendsgerninger, som EU-domstolen tilsyneladende ser helt bort fra, konstaterer Østrigs LO.

Social protokol haster

Den østrigske fagbevægelse opfordrer dels EU til at få sat fart på det nye EU-agentur, som skal rumme en europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed. Men ikke mindst så viser sagen, at det haster med en traktatændring, mener de.

– Kravet fra Østrigs og alle de europæiske fagforbund er mere relevant end nogensinde: EU-traktaterne skal ændres hurtigst muligt. En Social Protokol skal gøre op med, at de faglige rettigheder er underordnet det indre marked. Med en Social Protokol vil EU-domstolens afgørelser om, at brugen af de faglige rettigheder er en krænkelse af den fri bevægelighed for tjenesteydelser være fortid, skriver Østrigs LO i en kommentar til dommen. (brink)