Regeringen afviser at RUT-registrering er traktatstridigt

Sidste år sendte EU-Kommissionen en såkaldt åbningsskrivelse, der stiller alvorlige spørgsmålstegn ved, om det er tilladt at kræve, at enkeltmandsvirksomheder fra andre EU-lande skal registreres i RUT-registret, når de arbejder i Danmark

Efter måneders forsinkelse svarer regeringen på EU-Kommissionens åbningsskrivelse

EU-Kommissionen mener, at det både er traktatstridigt og i strid med tjenesteydelsesdirektivet, når enkeltmandsvirksomheder, skal oplyse, hvilke opgaver de løser her i landet. Og i åbningsskrivelsen afviser de den danske regerings argumenter.

Men nu svarer regeringen tilbage og fastholder, at kravet om registrering ikke strider mod EU-lovgivningen.

”Regeringen argumenterer i svaret endvidere for, at anmeldelsespligten for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte i hvert fald i brancherne bygge og anlæg, landbrug og fødevarer, service og i underbranchen metal og maskiner er i overensstemmelse med EU-rettens bestemmelser om fri bevægelighed for tjenesteydelser,” hedder det i et notat til Folketingets Europaudvalg.

I sit svar til Kommissionen peger regeringen på, at ”der i brancherne bygge og anlæg, landbrug og fødevarer, service og i underbranchen metal og maskiner er en høj forekomst af overtrædelser af dansk lovgivning blandt udenlandske selvstændige.”

”Der er et konkret og reelt behov for, at myndighederne kan føre kontrol med udenlandske selvstændige uden ansatte i hvert fald i de nævnte brancher. Anmeldelsespligten for selvstændigt erhvervsdrivende udgør efter regeringens opfattelse en foranstaltning uden hvilken de danske myndigheder og arbejdsmarkedets parter ikke kan udføre deres tilsyn effektivt, og hvor mindre restriktive foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at sikre, at formålet om at sikre udstationerede lønmodtageres rettigheder nås,” hedder det.

Reglerne i EU’s tjenesteydelsesdirektiv er sådan set klokkeklare, landene må ikke kræve registrering af enkeltmandsfirmaer fra andre EU-lande, medmindre meget tvingende grunde taler for det, det skal begrundes med hensynet til den offentlige orden, sikkerhed, miljøet eller trusler mod folkesundheden.

Men det er netop sagen, mener regeringen, som ifølge notatet fastholder, at ”RUT-ordningen er begrundet i et tvingende alment hensyn.”

Klar til at bøje af

Selvom regeringen fastholder kravet om at registrere enkeltmandsvirksomheder, så åbner den dog for forhandlinger med Kommissionen:

”Regeringen er indstillet på at drøfte en eventuel målretning af anmeldelsespligten med Kommissionen, men det understreges samtidig, at anmeldelsespligten også fremadrettet skal være et effektivt redskab, der understøtter håndhævelsen af dansk lovgivning,” hedder det.

Regeringen er også indstillet på at drøfte omfanget af de oplysninger, der skal anmeldes til RUT, herunder kontaktperson og antal personer pr. arbejdssted, ligesom regeringen vil drøfte reglerne om undtagelser fra anmeldelsespligten med arbejdsmarkedets parter, fremgår det af notatet.

Otte års diskussioner

På et møde hos 3F i Århus i februar fortalte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at skiftende regeringer har haft dialog med EU-Kommissionen de sidste otte år om dette hjørne af RUT-registret.

Hele processen er lukket land for offentligheden og det bliver den indtil sagen er afsluttet, forsikrede Troels Lund Poulsen på mødet. Han oplyste, at han var i dialog med den polske kommissær, som har sendt åbningsskrivelsen, og det vil han så fortsat være.

Ministeren blev på mødet spurgt, om regeringen var klar til at tage en ”procesrisiko” med andre ord, om den er klar til at tage en sag ved EU-domstolen på spørgsmålet. Det afviste han at forholde sig til, i stedet må vi afvente at regeringen svarer på truslen om en retssag engang til april. Og så må vi se, hvordan Kommissionen reagerer på det danske svar, sagde Troels Lund Poulsen.

Så nu ligger bolden på Kommissionens bord i Bruxelles, men da både regering og Kommission står til at skulle skiftes ud, kan der gå en rum tid inden næste skridt i den otte år lange dialog bliver taget. (brink)