Social protokol op i Folketinget

Skal regeringen pålægges at arbejde for en social protokol i EU, som kan garantere faglige rettigheders forrang for den fri bevægelighed?

Det skal Folketinget diskutere torsdag d. 30. maj, når et beslutningsforslag fra Enhedslisten førstebehandles.

El. vil have folketinget til at pålægge regeringen at arbejde for at indføje en social protokol i EU’s traktater. Det er et krav, som den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS har haft på dagsordenen siden 2008. Indtil nu er det ikke lykkedes at få nogen af medlemslandenes regeringer til at rejse kravet på noget EU-topmøde.

Forslaget om en social protokol, som skal fastslå at de faglige rettigheder har forrang over lovgivningen om fri bevægelighed på det indre marked, kom i kølvandet på en række domme fra EU-domstolen, som har begrænset både fagbevægelsens og medlemslandenes muligheder for at sikre lige vilkår for udstationerede arbejdere.

Det har ført til at social dumping er et stigende problem både i Danmark og resten af EU, påpeger Enhedslisten i sin begrundelse for forslaget.
– Særlig i de gamle EU-medlemslande er fagforeninger og arbejdstagerrettigheder under hårdt pres. Det betyder konstant forringede forhold for arbejderne, både dem, der er bosatte i de gamle medlemslande, og dem, der gør brug af den fri bevægelighed til at søge arbejde i disse. De tilrejsende arbejdere oplever underbetaling og meget ringe arbejdsforhold, mens værtslandets arbejdere oplever et hårdt pres på de faglige rettigheder, som de har tilkæmpet sig gennem mange år. Derfor er det afgørende, at EU får en traktatfæstet social protokol, så arbejdstagerrettigheder ikke fortsat bliver tilsidesat til fordel for den fri bevægelighed, mener partiet.

Voksende pres

I forbindelse med det danske formandskab for EU rejste dansk LO kravet sammen med landsorganisationerne i Cypern og Polen, uden det den gang lykkedes for fagbevægelen at få sagen på dagsordenen.

Så sent som i februar blev kravet gentaget på et fælles møde for de socialistiske og socialdemokratiske beskæftigelses- og socialministre. Også svensk LO har øget presset for en social protokol i EU og de svenske socialdemokrater har taget spørgsmålet med i deres oplæg til valggrundlag til næste rigsdagsvalg. På partiets kongres i april vedtog de en såkaldt ”fremtidskontrakt” med vælgerne, hvor kravet om en social protokol i tillæg til EU’s traktater indgår. (brink)