Sverige strammer grebet om cabotagekørsel

Svensk domstol uddeler bøder til udenlandske chauffører der holder weekend i lastbilen, den danske transportminister mener, det er et europæisk problem, der skal løses i EU

Hvad den danske transportminister anser for en umulig opgave er lykkedes for de svenske myndigheder: At løfte bevisbyrden når chauffører ulovligt holder deres 45-timer hvil i de lastbiler, som også er deres arbejdsplads.

Helsingborg Tingsrätt har for nylig uddelt bøder på 4.000 svenske kroner til to ukrainske chauffører, som arbejdede for et lettisk firma. De blevet ”taget” da færdselspolitiet i Helsingborg gennemførte en kontrol af lastbiler, for at tjekke om chaufførerne holdt deres ugentlige hvil i deres arbejdsplads.

Med dommen slutter Sverige sig til den voksende gruppe af EU-lande, som er begyndt at håndhæve EU’s regler om, at chauffører har ret til og skal have en 45-timers pause om ugen, en pause som vel at mærke ikke kan holdes bundet til køretøjet.

I Frankrig, Belgien og Tyskland kan der vanke store bøder på op til 30.000 euro for at overtræde den pågældende overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne.

Spørgsmålet om det regulære ugentlige hvil spiller en afgørende rolle i forhold til social dumping på landevejene. Den såkaldte cabotagekørsel, hvor udenlandske lastbiler har mulighed for i et begrænset omfang at køre med gods i Danmark inden de damper af, bliver overtrådt og reglerne strakt til det yderste. En forudsætning for det er, at chaufførerne opholder sig i deres køretøjer uafbrudt i ugevis. En håndhævelse af forbuddet, ville sætte en stopper for en del af den trafik.

Flertal kræver handling

I forbindelse med en justering af sanktionerne for overtrædelse af køre- hviletidsreglerne i maj pålagde et flertal i Folketinget regeringen at ”tilsikre”, som det hedder, at politiet kontrollerer og sanktionerer overtrædelsen af 45-timer hvilet.

Transportminister Ole Birk Olesen havde ellers i et samrådsspørgsmål i forbindelse med behandlingen af lovforslaget forklaret, at det er næsten umuligt at kontrollere reglen om 45-timers hvil. Selvom det er ulovligt i dag, så er der ikke hidtil ført en eneste sag ved domstolene, oplyser han i et svar til udvalget.

Her henviser han i øvrigt til, at der ved EU-domstolen verserer en sag, hvor der stilles spørgsmålstegn ved om det overhovedet er ulovligt, at chaufførerne holder deres weekendhvil i førerhuset.

Flertallet, som består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti, noterer i betænkningen til lovforslaget, ”at der stadig udestår en klar og tydelig retningstilkendegivelse, når det omhandler det stadig større problem med ulovlige hvil i førerhusene i relation til det regulære ugehvil på mindst 45 timer. Bl.a. opleves det stadig oftere, at udenlandske chauffører »slår lejr« på danske rastepladser, hvor de overnatter ulovligt i deres førerhus i flere dage, mens de i visse tilfælde »fisker« efter nye ture i Danmark”. Partierne er derfor optaget af, at en langt stærkere håndhævelse og sanktionering igangsættes på området.

Derfor pålægger flertallet regeringen, at sætte politiet til at gå i gang med at kontrollere og udstede bøder. Partierne forventer, ”at regeringen straks i næste folketingssamling fremsætter ændringer til den gældende lovgivning for at sikre en skærpet kontrol og en skærpet sanktionering. Flertallet understreger, at opgaven så at sige er indtægtsdækket virksomhed, da den ekstra indsats ”helt oplagt” vil blive dækket af flere bøder.

Et EU-problem

På den baggrund har vi spurgt transportministeren, hvad han har gjort for at leve op til folketingsflertallets forventninger.

I er skriftligt svar peger han især på et EU-spor, som løsningen, i forhold til kontrol og sanktioner i Danmark skriver han:

”I Danmark er vi i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at indføre tidsbegrænset parkering på rastepladserne som led i kontrollen med overholdelse af reglerne for det regulære ugentlige hvil.”

Et arbejde, som ifølge ministeriet har været i gang i længere tid, ”initiativet er derfor ikke specifikt knyttet til Folketingets behandling af lovforslag L 158, hvor flertallet pålægger regeringen af skærpe kontrollen.

Ole Birk Olesen mener, at kontrol og sanktioner først og fremmest er et europæisk problem, som skal løses på EU-plan.

– Jeg er i den forbindelse glad for, at EU-Kommissionen i sit forslag til en vejpakke – og i overensstemmelse med den danske fortolkning af reglerne –  lægger op til klart at fastslå, at det ikke er tilladt at tilbringe sit regulære hvil i køretøjet, skriver han, og henviser til at den danske regering har tilsluttet sig den såkaldte vejtransportalliance, hvor en række EU-lande indgår.

– Alliancen handler netop om at finde fælles løsninger på fælles udfordringer, hvor håndhævelse af reglerne for det regulære ugentlige hvil er et af de emner, der drøftes, skriver Birk Olesen. Og oplyser, at han har indkaldt Transportudvalget til et møde om status på EU-forhandlingerne og en drøftelse af den danske position. (brink)